รูปปั้นนาย นารถ มนตเสวี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
อำเภอ อำเภอเมือง
รูปแบบ อนุสาวรีย์และอนุสรณ์สถาน
อนุสาวรีย์นายนารถ มนตเสวี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ด้านหน้าสนามโรงเรียนชลกันยานุกูลสร้างขึ้นด้วยเงินบริจาคจากประชาชนชาวชลบุรี สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2531 นายนารถ มนตเสวี เป็นนักปกครองที่มีความสามารถเป็นผู้หนึ่งที่พัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เจริญ และถมที่เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงเรียนชลกันยานุกูลหลังใหม่ (หลังปัจจุบัน) ประวัติของนายนารถ มนตเสวี เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤสจิกายน 2451 ณ บ้านเลขที่ 40 หมู่ 2 ต.บางตะนาวศรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นบุตรของ อำมาตย์ตรีหลวงวิมลสัจจารักษ์ และนางวิมล สัจจารักษ์ จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์(จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย) รับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2502 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2513 ระหว่างดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนานถึง 11 ปี นายนารถ มนตเสวี ได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานต่างประเทศหลายครั้ง ได้นำประสบการณ์และความรู้ความสามารถของท่านมาใช้ในการปฏิบัติราชการและพัฒนาตามแนวความคิดของท่านจนเกิดผลงานด้านการพัฒนาต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี นายนารถ มนตเสวีถึงแก่กรรม ณ โรงพยาบาลชลบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2518 รวมอายุได้ 66 ปี 7 เดือน
การเดินทาง เดินทางผ่านเส้นทางหลวงหมายเลข 7
จุดสังเกตุ
Tel
Fax
Website
Email
ที่อยู่ หน้าสนามชลกันยานุกูล เลขที่ - ซอย - ถนน มนตเสวี ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี