Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี ปี 2534 นายธานี ยิ้มเรือน เกิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2547 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุนันอายุ 38 ปี เป็นช่างฝีมือผ้มีความรู้ความชำนาญในการแก่สลักครกหิน เริ่มฝึกฝนตั้งแต่อายุ 12 ปี จนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ครกที่เล็กที่สุดในโลก และโม่หินที่เล็กที่สุดในโลกได้ มีชื่อเสียงโด่งดังปรากฎทั้งวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศ ได้รับเชิญให้ไปแสดงผลงานเสมอมา ทั้งยังมีโอกาสได้รับการบันทึกผลงานลงใน "กินเสต์บ๊ก" อีกด้วย นอกจากนี้นายธานี ยิ้มเรือน ยังถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในตำบลเป็นการขยายอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน นับว่าเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วย ทั้งยังเป็นบุคคลที่สมควรเอาเยี่ยงอย่าง ที่แม้ร่างกายจะพิการ ไม่มีโอกาสได้ศึกษา ก็เพียรพยายามอดทนฟันผ่าอุปสรรคชีวิต ด้วยตั้งมั่นศรัทธาในอาชีพ ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นที่พึ่งของครอบครัวและผ้เดือดร้อน
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ประจำปีพ.ศ 2543 รองศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2493 ณ อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ 51 ปี ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง ด้านจิตรกรรม จากวิทยาลัยเพาะช่าง,ศิลปศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ MFA( Painting ) Vivabharati Santiniketan จากประเทศอินเดีย รองศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านจิตรกรรม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยเฉพาะภาพสีน้ำ สีน้ำมัน จะสะท้อนแนวคิด ที่เป็นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และวิถีชีวิตชาวประมงภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญนอกจากนี้ยังเป็นนักวิชาการที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย และ ยังเป็นบุคคลที่ร่วมก่อตั้ง กลุ่มบูรพา กลุ่มเพียงตะวันและศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องทรัพย์ในดินชลบุรี เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานกฐินพระราชทานประจำปี 2536 ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2536 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แร่ ปิโตรเลียม และน้ำบาดาล รวมทั้งได้กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่มีความสำคัญของจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด
ประวัติของท่านไม่ปรากฎแน่ชัดนัก ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงเรื่องที่เล่าต่อ ๆ กันมาว่าท่านเกิดราวปลายรัชกาลที่ 2 ครอบครัวเป็นชาวประมง จังหวัดเพชรบุรี ท่านได้อุปสมบทที่วัดพระทรงและต่อมาในภายหลังได้ออกธุดงค์ไปสักระยะหนึ่งท่านก็มาบูรณปฎิสังขรณ์วัดเครือวัลย์ที่จังหวัดชลบุรี หลวงพ่อแก้วท่านมีคุณธรรมเป็นเวทมนต์คาถาอาคม ขลังและศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ในองค์พรหมวิหาร มีเมตตาและอุเบกขาเป็นภาคพื้นของใจ เมื่อมีอุเบกขาเป็นที่พำนัก ท่านจึงชอบสร้างพระเป็นรูปแบบปิดตา พรพแบบปิดตาเป็นสัญลักษณ์หมายถึงไม่ดูไม่มองอะไร ตั้งความเมตตาและกรุณาเที่ยงตรงต่อเพื่อนมนุษย์ แลสัตว์เหล่าอื่นเสมอเหมือนกันหมด ซึ่งปัจจุบันพระปิดตาที่ท่านสร้างขึ้นเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและท่านก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดพระเกจิชื่อด้งองค์หนึ่ง
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่จังหวัดชลบุรีได้ทำการฉลองเรือหลวงชลบุรีอีกครั้งหนึ้ง ในงานประจำปีจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-12 เมษายน 2527 โดยเฉพาะวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2527 กองทัพเรือได้ทำพิธีมอบเรือหลวงชลบุรีให้เป็นสมบัติของชาวชลบุรี มีนายประกิต อุตตะโมต ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบ ท่ามกลางข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ณ บริเวณสวนตำหนักน้ำ ชลบุรี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเพลงดอกประดู่ ภาพหุ่นจำลองเรือรบ 32 ชลบุรี ความเป็นมาของเรือรบหลวงชลบุรี นอกจากนี้ยังประกอบด้วยเห่เรือหลวงชลบุรี คุณลักษณะทั่วไปของเรือหลวง และรายการของที่ระลึกงานฉลองเรือหลวงชลบุรี
ดูพิกัด
ได้รับความรู้การเพาะเห็ดฟางมาจากเจ้าพนักงานเกษตร อำเภอหนองใหญ่ ทำให้เกิดความสนใจ และค้นคว้าหาวิธีการเพาะเห็ดฟางจากที่ต่าง ๆ ทั้งจากการสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์และจากการเรียนรู้ ทำให้เกิดความคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในการเพาะเห็ดฟาง ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านที่สนใจจะทำอาชีพเพาะเห็ดฟางจนสามารถยึดเป็นอาชีพสร้างรายได้ ได้เป็นอย่างดี
ดูพิกัด
การปลูกสละคล้ายกับหางมะพร้าว แต่มีหนามแข็งแหลมยามเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น ต้องการน้ำตลอดปีไม่ชอบแสงแดดจัด ... ร่มเงาที่มีความจำเป็นสำหรับสละ ควรปลูกกระถิ่นเทพาเป็นพืช ร่มเงาสวนละอองน้ำเริ่มสร้างสวนในปี 2536 โดยซื้อที่ดินที่ใช้ปลูกอ้อย และนำไปสร้างผลไม้ โดยมีพื้นที่กว่า 30 ไร่ โดยปลูกขนุน (พันธุ์ทองส้ม) มะพร้าว จะให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ทั้งนี้เพราะคิดค้นระบบน้ำแบบมินิสปริงเกอร์ และสละเนินวงปลูกใต้ร่มมะพร้าว
ดูพิกัด
งานประเพณีนี้เริ่มตั้งแต่วันสงกรานต์ วันแรกมีการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ มากมายในวัดสัตหีบ เช่น มอญซ่อนผ้า วิ่งเปี้ยว การร้องรำทำเพลง เพลงแม่ศรี เพลงฉ่อย แต่ก่อนมีการละเล่นประมาณ 13 วัน ปัจจุบันการละเล่นการร้องรำทำเพลงได้หายไปหมดแล้ว และในทุก ๆ วันก็มีการทำบุญตักบาตรกันที่วัด ปัจจุบันเหลือกิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ดูพิกัด
ศาลเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญของ อ.หนองใหญ่ และเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ศาลเดียวทางที่สวยงามที่สุดทางซีกตะวันตกของ จ.ชลบุรี เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๖ เพื่อให้ผู้คนที่มีศรัทธาได้มากราบไหว้บูชา ด้านหน้าเป็นสวนสวยงามและอ่างบัวสวรรค์ มีศาลฟ้าดินและเสามังกรฟ้าดินตั้งตระหง่านอยู่กับมีรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมสูง ๘ เมตร ยืนอยู่ทางด้านขวา ส่วนตัวศาลเจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่ตรงกลาง ถัดไปมีฉากหลังเป็นภูเขาสูงตระหง่าน ภายในศาลลักษณะโอ่โถงมีรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมประทับนั่งบนดอกบัวตั้งอยู่ตรงกลางงดงามด้วยลวดลายสีสันและมังกรพันเสาสง่างาม
ดูพิกัด
นายสุริยน แก้วสกุล เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2501 ที่ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 46 ปี เป็นผู้มีใจรักทางด้านการแกะสลัก ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายสุริยน แก้วสกุล เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาการช่างฝีมือ(แกะสลักหิน) ประจำปีพ.ศ.2545
ดูพิกัด
พระอุโบสถวัดญาณสังวราราม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรง วางศิลาพระฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๓ ตรงกับวันจันทร์ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕ ปีวอก เวลา ๑๒.๓๐ น. รูปแบบของพระอุโบสถ ผู้ออกแบบได้มีแนวคิดและดัดแปลงมา การออกแบบเรียบง่าย และได้สัดส่วนงดงามตามปรัชญาของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งรูปทรงที่สมบูรณ์ของสถาปัตยกรรมไทย ส่วนหน้าเป็นที่ทำเป็นลายปูนปั้นรูปดอกบัวบานขนาดใหญ่เด่นชัดอยู่ท่ามกลางดอกบัวขนาดเล็กนั้น ก็เป็นแนวคิดดัดแปลงมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเขียนขึ้นโดยขรัวอินโข่ง หรือพระอาจารย์อิน ศิลปินคนสำคัญในสมัยรัชกาลที่ ๔ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประธานมีพระนามว่า “สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๓ ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๙ ปีวอก เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณมงคลพิธีหน้าพระอุโบสถวัดรังษีสุทธาวาส หรือคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร
ดูพิกัด
อยู่ด้านทิศเหนือของเกาะล้าน ห่างจากเกาะล้านไปประมาณ 600 เมตร เช่าเรือเร็วจากหาดพัทยา ใช้เวลา 20 นาที เป็นเกาะขนาดเล็ก โค้งเป็นรูปเกือกม้าหงาย มีหาดทรายขาวนวลอยู่ 2 หาด ทางด้านเหนือและใต้มีทางเดินติดต่อกันได้ มีแนวปะการัง บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว
ดูพิกัด
ตลาดเก่าอ่างศิลา เป็นตลาดที่มีมานานถึง 133 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ชาวตะวันตกและคนบางกอกหรือคนกรุงเทพ มาพักตากอากาศกันมาก ชื่ออ่างหินก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็น “อ่างศิลา” ให้ดูเป็นสากลมากขึ้น สำหรับคำว่าอ่างศิลาที่คนเรียกติดปากนั้น เดิมแล้วคนในพื้นที่ดั้งเดิมเรียกกันว่า “อ่างหิน” เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสจังหวัดชลบุรี ได้ประทับแรมที่อ่างศิลา โดยมีลายพระราชหัตถเลขา ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2419 พรรณนาถึง อ่างศิลา ตอนหนึ่งว่า เรียกชื่อว่าอ่างศิลานั้น เพราะมีแผ่นดินสูงเป็นลูกเนิน มีศิลาก้อนใหญ่ๆ เป็นศิลาดาด และเป็นสระยาวรี และนี่ก็คือที่มาของคำว่า “อ่างศิลา” นี้เอง เป็นชุมชนเก่าแก่ของอ่างศิรา อายุชุมชนกว่า 133 ปี และพยายามพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แบบตลาดเก่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวไปแวะมาเยี่ยมชม
ดูพิกัด
วัดหนองเลง ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเลง อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ ฯลฯ วัดนี้ตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2537 โดยมีนายเล็ก นวลสม ได้บริจาคที่ดินแด่พระครูวิสุทธิสังวร (ใช่ สุชีโว) วัดปาลิยวัน(เขาฉลาก) เมื่อปีพ.ศ.2526 เพื่อให้เป็นที่สร้างวัด และได้รับอนุญาตให้ตั้งชื่อวัดว่า วัดหนองเลง ตามชื่อของหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ดูพิกัด
สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2480 เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยแห่งแรกของชลบุรีซึ่งเป็นศาสนสถานเก่าแก่อันสง่างาม ภายในมีพระอุโบสถทรงเจดีย์ 7 ชั้น ประดิษฐานพระปฎิมาพระบรมศาสดาศากยมุนีพุทธเจ้า ยอดเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีวิหารพระรัตนตรัยนับเป็นวัดในนิกายมหายานแห่งที่ 3 ของไทย
ดูพิกัด
ขนมหวาน หอมกรุ่น สดใหม่ ทุกวัน
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
แหล่งรวมสินค้าบริการเกี่ยวกับยา คลังยา ยาสมุนไพร และยารักษาโรคต่างๆ
ดูพิกัด
ขนมหวาน หอมกรุ่น สดใหม่ ทุกวัน
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2014 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand