Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
เป็นหนังสือสมุดไทย หน้าต้นกล่าวถึงธิดาท้าวสุริวงศ์ ฝันว่าได้รถที่สวยงาม จันทวาศ์กับ 2 พราหมณ์เสกรถ ธิดา ท้าวสุริวงศ์ชื่นชอบจันทวาศ หน้าปลาย ท้าวกระเวนทราบว่าพระเจ้าอาทิตยวงศ์มาส่งธิดาจึงมาดักพบจันทวาศ อาสาสู้ศึกและได้เข้ามาขวาง ลูกยักษ์ชื่อจินดาสมุทรเกิดกับนางผีเสื้อตามหาพระบิดาชื่อจันทวาศ ได้ต่อสู้กับนาคแล้วได้ไปอยู่ เมืองนาค
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม ประจำปีพ.ศ. 2542 นายนุกูล ศรีสุดใจ เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2497 ที่จังหวัดสมุทราสาคร ปัจจุบันอายุ 46 ปี มีอาชีพ รับราชการครู ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 หัวหน้าหมวดวิชาศิลปศึกษา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานศิลปะไทยและงานศิลปะสากล มีความรัก ความสนใจ อุตสาหะ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะมาโดยตลอด นับแต่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน ได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่วงการศึกษา บุคคลทั่วไปทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะงานลงรักปิดทอง(ลายรดน้ำ) งานสร้างสรรค์ศิลปะทุกชิ้น ได้รับการยอมรับจากผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงออกด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางศิลปะให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อไปใช้ประโยชน์และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ นายนุกูล ศรีสุดใจ เป็นผู้มีอัธยาศัยดี สุภาพ เรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงานและคนทั่วไป ยึดมั่นอยู่ในศีลธรรม อุทิศตนช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างดี สามารถสร้างฐานะอันมั่นคงให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัว มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีความเมตตากรุณาต่อศิษย์ในการส่งเสริมการศึกษาต่อนักเรียน ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา อันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเยาวชนของชาติ
ดูพิกัด
เมืองจำลอง (มินิสยาม) สถานที่รวบรวมปูชนียสถาน และโบราณสถานย่อส่วนในอัตรา 1 ต่อ 25 ทั้งในประเทศ (มินิสยาม) เช่น วัดพระศรีรัตน ศาสดารามอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สะพานแขวนพระราม 9 ท่าเรือคลองเตย สะพานข้ามแม่น้ำแคว ปราสาทหินพิมาย ฯลฯ และต่างประเทศ (มินิยุโรป) เช่น สะพานเทาเวอร์บริดจ์ หอไอเฟิล หอเอนเมืองปิซา เทพีสันติภาพ ฯลฯ เปิดให้ชม ทุกวัน ตั้งแตเวลา 07.00-22.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3842-1628, 0-3842-4232, 0-3872-6201-2 หรือสำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 0-2271-1896, 0-2616-1533 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้รับความรู้เชิงประว้ติศาสตร์ของท้องถิ่นอ่างศิลา ซึ่งจะทำให้ประชาชนชาวอ่างศิลาภูมิใจในท้องถิ่นของตน ตระหนักที่จะอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และร่วมในกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 อ่างศิลาที่ข้าพเจ้ารู้จัก ให้ความรู้เกี่ยวกับที่ตั้งตำบลอ่างศิลาและประชากร สภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยลักษณภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และป่าโกงกางกับค้างคาวแม่ไก่ มีการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของอ่างศิลาจากการสัมภาษณ์นางปุ่น สายสมุทร และนางนงนุช เจิมสวัสดิ์ ชาวอ่างศิลาซึ่งอาศัยที่อ่างศิลาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงอาชีพที่สำคัญของชาวตำบลอ่างศิลา ได้แก่ อาชีพแกะสลักหิน อาชีพประมง อาชีพผ้าทออ่างหิน ส่วนตอนที่ 2 เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ รวบรวมประวัติอ่างศิลา พระตำหนักมหาราช- พระตำหนักราชินี เจ้าจอมมารดาดารารัศมีกับความผูกพันกับชาวอ่างศิลา และศาสนสถานที่สำคัญของคำบลอ่างศิลา คือ วัดอ่างศิลาและวัดโกมุทรัตนาราม และตอนที่ 3 ปัจจุบันของอ่างศิลาซึ่งเป็นข้อเสนอแนะได้จากคำเนะนำของชาวชุมชนอ่างศิลาในการทำประชาพิจารย์ และจากผู้ทรงคุณวุฒิได้มองอ่างศิลาในวันนี้จนถึงอนาคตเพื่อเป็นตวบ่งชี้ในการพัฒนาต่อไป
ดูพิกัด
ประวัติของท่านไม่ปรากฎแน่ชัดนัก ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงเรื่องที่เล่าต่อ ๆ กันมาว่าท่านเกิดราวปลายรัชกาลที่ 2 ครอบครัวเป็นชาวประมง จังหวัดเพชรบุรี ท่านได้อุปสมบทที่วัดพระทรงและต่อมาในภายหลังได้ออกธุดงค์ไปสักระยะหนึ่งท่านก็มาบูรณปฎิสังขรณ์วัดเครือวัลย์ที่จังหวัดชลบุรี หลวงพ่อแก้วท่านมีคุณธรรมเป็นเวทมนต์คาถาอาคม ขลังและศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ในองค์พรหมวิหาร มีเมตตาและอุเบกขาเป็นภาคพื้นของใจ เมื่อมีอุเบกขาเป็นที่พำนัก ท่านจึงชอบสร้างพระเป็นรูปแบบปิดตา พรพแบบปิดตาเป็นสัญลักษณ์หมายถึงไม่ดูไม่มองอะไร ตั้งความเมตตาและกรุณาเที่ยงตรงต่อเพื่อนมนุษย์ แลสัตว์เหล่าอื่นเสมอเหมือนกันหมด ซึ่งปัจจุบันพระปิดตาที่ท่านสร้างขึ้นเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและท่านก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดพระเกจิชื่อด้งองค์หนึ่ง
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากญาติของตนเอง และได้ศึกษาหาความรู้จากการสอบถามผู้ที่เคยทำมาก่อน จนมีความชำนาญ และเป็นวิทยากรสาธิตให้ความรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในอำเภอเกาะจันทร์
ดูพิกัด
นายวิไลพงษ์ กระบอกโท อายุ 40 ปี มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน เป็นบุตรคนที่ 2 ของนายสังทอง และนางแพน กระบอกโท จังหวัดสกลนคร สมรสกับนางจินดา อุปทิพย์มีบุตรชาย 2 คน มีอาจารย์คนแรกคือ นายเอิบ รอดดี เป็นผู้ฝึกสอนวิชาการปั้นหุ่นพระพุทธรูปเป็นลูกมืออยู่เป็นเวลานาน จนเกิดความชำนาญในการปั้นหุ่น อาจารย์จึงให้ทดลองปั้นเป็นครั้งแรก แต่ก็ปั้นได้ไม่ดีเท่าที่ควรหลังจากอยู่กับอาจารย์มานานหลายปี ก็ได้ออกมารับจ้างปั้นหุ่นตามโรงหล่อพระต่าง ๆ ครั้งล่าสุดได้มาอยู่ที่โรงหล่อพระพิมพ์ทองเจริญการช่าง ตั้งอยู่ที่ถนนบายพาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ได้อยู่กับวงการปั้นพระมา 28 ปี และตลอดเวลาที่ปั้นจะฝึกทักษะความชำนาญด้วยมือและด้วยสายตาโดยมิได้ใช้เครื่องจักรใด ๆ เข้าช่วยในการปั้นซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาโดยแท้จริง นายวิไลพงษ์มีความต้องการถ่ายทอดวิชาการปั้นหุ่นให้กับลูกหลานหรือผู้สนใจเป็นการสืบทอดศิลปะทางศาสนาและอนุรักษ์ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
ดูพิกัด
ได้รับสืบทอดภูมิปัญญาการทำน้ำปลาเค็มมาจากมารดา จุดเด่นที่ปลาเป็นที่นิยมรับประทานเนื่องจากความสะอาดในการทำ และการคัดปลาที่มีคุณภาพดี มีความสด กรรมวิธีการผลิต คือ นำปลามาขอดเกล็ด ควักไส้ และเหงือกออก ล้างให้สะอาด นำไปหมักกับเกลือทิ้งไว้ ๑ คืน รุ่นขึ้นนำปลาที่หมักแล้วมาล้างแล้วตากบนตระแกรงโปร่งๆ ตาก ๒ แดด แล้วจึงนำออกจำหน่าย โดยจะมีผู้มารับซื้อถึงที่บ้าน และนำมาขายที่ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี หน้าฝนจะมีอุปสรรคเรื่องการตากปลา จึงต้องทำราวตากปลาไว้ในที่ร่ม แล้วนำปลามาผูกไว้ให้สะเด็ดน้ำ ปลาเค็มจะไม่มีหนอน สามารถเก็บไว้ได้นานในตู้เย็น
ดูพิกัด
ประเพณีกองข้าว กระทำกันในช่วงประเพณีสงกรานต์ของชุมชน โดยชุมชนหนองปรือนั้นเป็นชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งรกรากมาช้านาน มีวัฒนธรรมประเพณีไทยหลายอย่างที่ยังคงปฏิบัติสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน ประเพณีกองข้าว เป็นกิจกรรมที่สำคัญของประเพณีสงกรานต์ของชุมชนบ้านหนองปรือ ที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจจัดงานเป็นประจำทุกปี เป็นการดำรงเอกลักษณ์ของชุมชนไว้เป็นมรดกถึงลูกหลานในอนาคตต่อไป
ดูพิกัด
เดิมนายประวิทย์ วนัสบดี มีอาชีพเกษตร ต่อมาพืชผลเสียหายจากแมลงศัตรูพืชทำให้ผลผลิตเสียหาย ถึงเวลาขายผลผลิตก็ขาดทุน จึงได้คิดและทดลองทำปุ๋ยน้ำชีวภาพและได้นำไปฉีดพ่นไล่แมลงก็ได้ผล จึงได้พัฒนาการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพให้มีประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การถ่ายทอดวิชาการทำปุ๋ยชีวภาพให้แก่ผู้สนใจนำไปผลิตและใช้ฉีดพ่นผลผลิตของครอบครัวได้ผลดี
ดูพิกัด
พระอนุเสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ี้ประดิษฐานอยู่บนเขาพระตำหนักในเขตความรับผิดชอบของกองทัพเรือ พระอนุเสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มาสักการะขอพร ด้วยเอกลักษณ์ของที่นี้คือการสร้างที่ประดิษฐานพระอนุเสาวรีย์เป็นรูปหัวเรือที่หันออกสู่ทะเลทำให้วิวที่นี้สวยไม่แพ้ที่อื่นอย่างแน่นอนหากต้องการชมวิวของตัวเมืองพัทยาแล้วต้องมาที่นี้แล้วจะไม่พลาด เขาพระตำหนัก หรือ เขาพระบาท ซึ่งเป็นภูเขาเตี้ย ๆ คั่นระหว่างหาดพัทยาใต้กับหาดจอมเทียน บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดเขาพระบาท อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สถานีวิทยุ ส.ทร.5 ของทหารเรือ จุดชมวิวและวัดเขาพระบาท ซึ่งเปิดให้ขึ้นไปชมได้ระหว่างเวลา 07.00-22.00 น
ดูพิกัด
วัดชัยมงคล สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480 วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของ "หลวงพ่อพุทธชัยมงคล" ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยอันเชิญพระพุทธรูปองค์นี้มาทางน้ำแล้วนำมาประดิษฐานไว้ที่่วัดชัยมงคลจนถึงปัจจุบัน "หลวงพ่อพุทธชัยมงคล" เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน
ดูพิกัด
วัดหนองฆ้อ
ดูพิกัด
ในโซนยุโรปนี้จะประกอบไปด้วย ประตูชัยปารีส ของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองปารีสในส่วนที่มีถนนตัดกันถึง 12 สาย สร้างปี ค.ศ.1835 และเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ นอกจากนี้ยังมีหอไอเฟล ซึ่งเป็นหอคอยสูงกลางเมืองปารีสสร้างด้วยเหล็กขนาดใหญ่ ออกแบบและก่อสร้างโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส อเล็กซ์ซานเดอร์ กุสตาฟ เอฟเฟล เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของการปฏิวัติในฝรั่งเศสและ งานปารีส เวิลด์แฟร์ ในปีค. ศ. 1889 และยังมีสิ่งสำคัญอื่นอาทิ หอเอนปิซา สนามกีฬาโคลีเซียม ในอิตาลี สะพานทาวเวอร์บริดจ์ อังกฤษ เป็นต้น เมืองจำลองสยาม เริ่มต้นโครงการด้วยการค้นคว้าข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 บนที่ดินขนาด 29 ไร่ โดยแบ่งเป็น เมืองจำลองสยาม และเมืองจำลองยุโรป พื้นที่ส่วนอื่นได้จัดสรรเป็นโถงขายบัตรเข้าชม พื้นที่เช่าสำหรับร้านขายของที่ระลึก และที่จอดรถ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นแบบจำลองชิ้นแรก.
ดูพิกัด
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการปรับปรุงสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น สำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่เข้ามาศึกษาและเยี่ยมชม วัตถุประสงค์สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เพื่อการพัฒนาการวิจัยด้านพฤติกรรมและการเพาะขยายพันธุ์ปลาทะเลในกลุ่มปลากระดูกอ่อน ได้แก่ ปลาฉลาม ปลาโรนัน และปลากระเบนชนิดต่างๆ ในตู้เลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพิ่งได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 1 ใน 31 แหล่งทั่วประเทศไทย เมื่อเดือนมิถุนายน 2550 โดยมีผลการดำเนินงานและแผนการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
ดูพิกัด
โรงแรมราคาประหยัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางพัทยาและล้อมรอบด้วยแหล่งบันเทิงยามค่ำคืน ร้านอาหารและแหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดของเมือง โรงแรมสวัสดี ซันไชน์ ตั้งอยู่ในซอยที่เงียบสงบใกล้กับถนนพัทยาสาย 2 ตรงข้ามกับไมค์ช้อปปิ้งมอลล์ ร้านค้าริมทาง ร้านอาหาร ภัตตาคาร รวมถึงบาร์อีกจำนวนมาก ผู้เข้าพักสามารถเดินจากโรงแรมไปยังถนนเลียบหาดพัทยาและถนนคนเดินได้ภายในระยะสั้น ๆ ที่นี่บริการที่พักที่สะดวกสบายและมีราคาไม่แพงซึ่งเหมาะสำหรับนักเดินทางที่มีงบประมาณจำกัดแต่ต้องการอยู่ใกล้กับกิจกรรมเพื่อความบันเทิงทั้งหมดบนชายหาดและสามารถเดินไปยังภัตตาคารและบาร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพัทยาได้
ดูพิกัด
ร้านขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ความงามทุกประเภท
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 157 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรมระดับ 3-ดาว ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก มีคอฟฟี่ช็อป ที่จอดรถ และศูนย์ธุรกิจซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่แขกผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักจะได้สนุกกับ สระว่ายน้ำกลางแจ้ง และห้องอบไอน้ำเพื่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยการให้บริการและต้อนรับด้วยไมตรีจิต จึงรับประกันได้ว่าท่านจะพึงพอใจกับการเข้าพักที่ Karavel House Hotel &Serviced Apartments, Sriracha
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 2-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 7 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอด ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไว้อำนวยความสะดวก มีรูมเซอร์วิส ห้องประชุม และจักรยานให้เช่าไว้บริการแก่ลูกค้า ผู้เข้าพักจะได้สนุกกับชายหาดส่วนตัว เพื่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ โรงแรมแห่งนี้ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้าเป็นหลัก คุณจึงมั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายและความผ่อนคลาย
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2017 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand