Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของอำเภอพนัสนิคมทั้งในทางประวัติศาสตร์และนิยายปรำปรา สภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดินฟ้าอากาศ การปกครอง ประชากร การประกอบอาชีพ กรปศุสัตว์ การประมง การทำเหมืองแร่ การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การธนาคาร การศึกษา การคมนาคม ประเพณี-วัฒนธรรม สถานที่ท่องเทียว เครื่องจักสาน ไร่กุหลาบจีระโรส ผลไม้ดนปั้น รูปปั้นหัวสัตว์ การผลิตของชำร่วย และอาหารดีที่พนัส ซึ้งแต่ละเรื่องที่นำเสนอมานั้นเป็นการกล่าวถึงโดยสังเขปเท่านั้น
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม ประจำปีพ.ศ. 2542 นายนุกูล ศรีสุดใจ เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2497 ที่จังหวัดสมุทราสาคร ปัจจุบันอายุ 46 ปี มีอาชีพ รับราชการครู ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 หัวหน้าหมวดวิชาศิลปศึกษา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานศิลปะไทยและงานศิลปะสากล มีความรัก ความสนใจ อุตสาหะ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะมาโดยตลอด นับแต่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน ได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่วงการศึกษา บุคคลทั่วไปทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะงานลงรักปิดทอง(ลายรดน้ำ) งานสร้างสรรค์ศิลปะทุกชิ้น ได้รับการยอมรับจากผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงออกด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางศิลปะให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อไปใช้ประโยชน์และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ นายนุกูล ศรีสุดใจ เป็นผู้มีอัธยาศัยดี สุภาพ เรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงานและคนทั่วไป ยึดมั่นอยู่ในศีลธรรม อุทิศตนช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างดี สามารถสร้างฐานะอันมั่นคงให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัว มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีความเมตตากรุณาต่อศิษย์ในการส่งเสริมการศึกษาต่อนักเรียน ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา อันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเยาวชนของชาติ
ดูพิกัด
ตำรายาแผนโบราณ (เอกสารเลขที่ ชบ.ส.53) เป็นเอกสารโบราณ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสมุดไทยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับตำรายาแก้เลือด ยาขับเลือดยาแก้ไข้สันนิบาต พร้อมทั้งมีชื่อยาเรียกชื่ออื่นๆ เช่น ยาเชียวใหญ่ ยาเชียวน้อย เป็นต้น
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2550 สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรมฝาผนัง) นายสุรชัย มั่งมี เป็นผ้มีใจรักทางด้านการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นอย่างยิ่งประกอบกับมีพรสวรรค์ อีกทั้งยังได้คลุกคลีกับการวาดภาพมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมเพราะชีวิตในวัยเด็กพำนักอยู่ในวัดถึง 8 ปี ตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมา นายสุรชัย ได้รังสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังมากกว่า 40 ชิ้นงาน และยังคงจะวาดต่อไป นายสุรชัย ได้ฝากข้อคิดสำหรับเยาวชนว่า อยากจะเห็นเยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจและเห็นคุณค่าของงานวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นงานศิลปะ ควรธำรงไว้ให้อยู่คู่ชาติตลอดไป
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2550 สาขาทัศนศิลป์(สื่อประสม) นายเดชาธร ศรีสมัย เป็นผ้มีความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างสรรค์งานขึ้นด้วยกรรมวิธีและเทคนิคต่างๆ อย่างอิสระ ซึ่งเรียกว่า สื่อประสม เช่น การปั้น การแกะสลัก งานโลหะ งานพิมพ์ ฯลฯ ทำให้มีผลงานหลากหลาย เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง นายเดชาธร ศรีสมัย เป็นคนมีน้ำใจ เสียสละ อุทิศเวลาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด ไม่เคยปฏิเสธใคร ไม่เคยย่อท้องต่ออุปสรรและปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นคนเอาใจใส่ดูแลผ้ใกล้ชิด z^hร่วมงานทุกคนเหมือนดั่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันนายเดชาธร จึงเป็นที่เคารพเชื่อถือของบุคคลทั่วไป เพราะ "ทำงานด้วยความเป็นมิตรสร้างงานอย่างดีที่สุด"
ดูพิกัด
ในระยะแรกไปศึกษาวิธีทำไม้ดอกไม้ประดับจากเพื่อนรุ่นพี่ที่เปิดร้านขายไม้ดอกไม้ประดับที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้นำความรู้กลับมาฝึกทำไม้ประดับออกขายตามบ้านเพื่อนและคนที่ตนรู้จัก จนในปัจจุบันเป็นที่รู้จักในวงการไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป และได้แนะนำและสอนวิธีการเสียบยอดไม้โมกให้แก่เพื่อน ๆ และผู้ที่สนใจจะทำไม้ประดับทั่ว ๆ ไป โดยไม่หวงวิชา จนในปัจจุบันมีคนที่สามารถทำไม้ประดับจากการเสียบยอดแล้วจำนวนมาก
ดูพิกัด
ในอดีตเคยไปทำงานโรงงานในกรุงเทพ ฯ ได้ไปช่วยรุ่นพี่ที่สถาบันเพาะช่างทำงาน ก็คืองานประดิษฐ์จากกระดาษ(PAPER MARCHAC) และได้เรียนรู้จากรุ่นพี่และต่อมาได้มาทดลองทำและได้คิดค้นวิธีการทำ พัฒนารูปแบบจนชำนาญและนำออกจำหน่ายให้ลูกค้าที่สั่งจอง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ ครอบครัว และได้ถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจทุกคนด้วยความเต็มใจ
ดูพิกัด
ประเพณีบุญกลางบ้านนิยมทำในเดือนแปดก่อนเข้าพรรษาของทุกปี เพราะหากไม่ทำ จะเกิดเหตุอัคคีภัย ดังนั้นจึงมีพิธีบุญกลางบ้าน ผู้ทำพิธี คณะกรรมการจัดงาน เวลาทำพิธี ระหว่างเวลา 07.00 - 11.00 น. เครื่องบูชา อาหารคาว หลาน ผลไม้ หัวสัตว์ สุรา ประทัด และนิมนต์พระสงฆ์เพื่อประกอบพิธี ประโยชน์ของประเพณีที่มีต่อชุมชน จะเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวบ้านตลาดอมพนม
ดูพิกัด
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2549 นายเกลี้ยง ซุ่นไล้ เกิดเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2462 ที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 88 ปี เป็นผู้มีความสามารถ ความชำนาญในงานช่างโลหะ คิดประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องทุ่นแรงหลายชนิด จำนวนมาก และทำด้วยตนเองโดยไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร นายเกลี้ยง ซุ่นไล้ เป็นผู้ทีความวิริยะ อุตสาหะในการในการทำงานเป็นอย่างสูง มีความขยัน ไม่อยู่นิ่ง มีประสบการณ์ในการทำงานมากว่า 40 ปี ผลิตผลงานออกมาจำนวนมากนับหลายร้อยชิ้น เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ทุกชนิดใครจะสั่งให้ทำอะไรก็ทำได้ตามที่สั่ง และทำด้วยฝีมือประณีต แข็งแรง ทนทาน นายเกลี้ยง ซุ่นไล้ นอกจากจะมีความสามารถในการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ทุ่นแรงต่าง ๆ แล้วยังเป็นผู้มีจิตกุศลอันสูงส่ง ทำบุญทำทานอยู่เป็นนิจ เมื่อมีงานประจำปีของวัดคราใดก็มักจะให้ยืมเครื่องมือให้ใช้สอย เช่น เครื่องบีบน้ำอ้อย เครื่องกวนฯ เป็นต้น หรือหากวัดมีงานศพขาดรถเข็นศพก็จะให้ยืมไปใช้ เมื่อใช้แล้วบางโอกาสก็จะบริจาค ให้กับวัดไปใช้ต่อ ซึ่งรถเข็นศพที่ทำขึ้นนั้นมีต้นทุนสูงพอสมควรคันละประมาณ 30,000 บาทและในแต่ละปี นายเกลี้ยงจะบริจาครถเข็นศพให้กับวัด โดยไปบริจาคให้ด้วยตนเองโดยเฉพาะวัดที่ขาดแคลนตามต่างจังหวัด นายเกลี้ยง ซุ่นไล้ เป็นผู้สมถะใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย มีจิตเมตตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ต่อผู้ยากไร้ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต ผลงานของท่านเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้นายเกลี้ยง ซุ่นไล้ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน (ด้านการผลิตและการบริโภค) ประจำปีพ.ศ.2549
ดูพิกัด
มีประสบการณ์ในการรับราชการและมีโอกาสได้ทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท คือ คอยตามเสด็จและคอยจดบันทึกกระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องเกษตรเป็นเวลา 15 ปี จึงได้รับความรู้และเรียนรู้มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจากพ่อแม่จึงนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาทำการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวทฤษฏีใหม่ ไม่พึ่งพาสารเคมี
ดูพิกัด
วัดต้นกระรอก ตั้งอยู่ที่ บ้านต้นกระรอก ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 14 ไร่ 70 ตารางวา วัดนี้ตั้งเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2522 โดยนายไล้ แซ่จู ได้ถวายที่ดินให้เป็นที่สร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ดูพิกัด
วัดบางละมุง ที่ดินตั้งว้ดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา วัดนี้ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2425 มีชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันมาแต่เดิมว่า วัดกลางบางละมุง และวัดวารีล้อม เนื่องจากอยู่ย่านกลางของวัดต่าง ๆ เช่น วัดเศรษฐี วัดโบสถ์ วัดท่ากระดาน แต่ปัจจุบันวัดเหล่านั้นได้ร้างไปหมดแล้ว และตั้งอยู่ในที่เนินที่มีน้ำล้อมรอบ จึงเรียกว่าวัดวารีล้อม หลวงพ่ดคง เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบางละมุง เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีผู้เคารพนับถือมากและผู้มีจิตศรัทธาริเริ่มในการสร้างวัด เล่ากันว่าเป็นคนจีน ชื่อว่าจีนมาก และมีการพัฒนาวัดมาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนประถมศึกษา ตั้งอยู่ในเนื้อที่วัด จำนวน 5 ไร่
ดูพิกัด
วัหนองชันจันทนาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองชัน ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา วัดนี้ตั้งเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2510 ผู้ดำเนินการก่อสร้างวัดคือพระครูไพบูลพัฒนาภรณ์ ได้ชักชวนชาวบ้านหนองชัน และผู้มีศรัทธาช่วยกันบริจาคทรัพย์ก่อสร้างเสนาสนะ ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือนายหรุ่น จันทนา เพื่อเป็นเกียรติแก่ตระกูลของนายหรุ่น จันทนา จึงใช้นามสกุลเป็นสร้อยต่อท้าย ได้รับความอุปถึมภ์จากราษฎรบ้านหนองชัน มาโดยตลอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2512 มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ดูพิกัด
" เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และทัศนศึกษา เพราะมีพันธุ์ไม้ใหญ่น้อยกว่า 1,000 ชนิด ที่ผสมผสานกับลำธารและหนองน้ำใหญ่ที่ขุดไว้ถึง 5 สระ ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำใสตลอดทั้งปี มีถนนวกวนลัดเลาะแนวป่าให้ท่านเดินชมทัศนียภาพที่สวยงามได้รอบสวน หรือหากท่านต้องการออกกำลังกายไปพร้อมกัน ทางสวนก็มีจักรยาน เรือถีบ เรือพาย ไว้คอยบริการ และถ้าท่านชอบกีฬาว่ายน้ำ ทางสวนก็มีสระว่ายน้ำที่ทันสมัยแบบระบบนวดตัวด้วยกระแสน้ำวน นอกจากนี้ท่านยังได้พักผ่อนอย่างเพลิดเพลินกับกีฬาตกปลาน้ำจืด ในบ่อตกปลาขนาดใหญ่ที่ชุกชุมไปด้วย ปลาใหญ่น้อยมากมาย "
ดูพิกัด
ลักษณะพิเศษ/จุดเด่นของห้องสมุด จัดบริการมุมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ตามความต้องการของสมาชิก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ที่หลากหลายเดือนละ ๒ ครั้ง และจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย เช่น โครงการคาราวานแก้ปัญหา ความยากจน , โครงการจังหวัดเข้าถึงประชาชน ฯลฯ เลขที่/สถานที่ติดต่อ 18/1 หมู่ 1 ตำบล บ้านช้าง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0 – 3847 - 4014 โทรสาร 0 – 3847 - 4376
ดูพิกัด
สถานที่พักผ่อน กิจกรรมสนุกๆ สำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง
ดูพิกัด
การนวดแผนไทยที่ได้รับการสืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ช่วยในเรื่องสุขภาพของคนไทย แม้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทันสมัยของการแพทย์แผนปัจจุบัน จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก แต่หลายคนก็ยังเสาะแสวงหาทางเลือกอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน การแพทย์แผนไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ดูพิกัด
"อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกของเมืองพัทยาที่ทำให้ผู้มาเยือนเหมือนกับได้เดินทางดำดิ่งลงสู่โลกใต้ทะเล โดยเริ่มจากชายฝั่งอันเป็นหาดทรายและแก่งหิน ลงลึกไปยังดงปะการังสีสันสดใส ซึ่งแข่งกันอวดความงามกับฝูงปลามากมายตลอดเส้นทางที่นักท่องเที่ยวผ่านไป และเมื่อมาถึงในระดับท้องทะเลลึก นักท่องเที่ยวจะได้เข้าชมในอุโมงค์ซึ่งสร้างเป็นทางลอดไปในอควาเรียมขนาดใหญ่ ที่จำลองสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติใต้ทะเลไว้อย่างสวยงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามและความมหัศจรรย์ของโลกใต้ทะเลที่รายล้อมอยู่รอบตัวได้อย่างใกล้ชิดและตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ทะเล รวมทั้งเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลนานาชนิด โดยได้มีการพัฒนาโครงการสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสมาเยือนและศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2015 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand